Kantoor

Health-Thing Movement
Terheijdenseweg 64
4816 AA Breda

Contact

1. Definites

Health-Thing is een sociaal leerplatform waarbij Gezondheid als leerthema centraal staat. Met Health-Thing leer jij sneller wat anderen heeft geholpen zodat je sneller en gerichter zelf aan de slag kan. Niet meer zoeken maar vinden. Samen leren, samen groeien. Health-Thing analyseert alles wat jullie met elkaar delen op het Platform zodat Health-Thing jullie zo goed mogelijk kan helpen in het leren van elkaar.

1.1 In deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) hebben onderstaande termen de volgende definities:

(a)    Account: een Gebruiker maakt een profiel aan op het Platform waarna de Gebruiker gebruik kan maken van het Platform.

(b)    Contactgegevens: gegevens die de Gebruiker invult om een Account aan te maken.

(c)    Expert: een ervaren natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt en vanuit ervaring en kennis inzichten deelt.

(d)    Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruikmaakt (dit omvat zowel de Individuele Gebruiker, de Groepsgebruiker als de Expert).

(e)    Gebruikersnaam: de    naam waarmee de Gebruiker actief is op het Platform.

(f)    Gebruikersrecht: het aanmaken van een Account, het uitwisselen van ervaringen met Gebruikers op het Platform en met Health-Thing.

(g)    Groepsgebruiker: gebruikers van het platform die door Health-Thing zijn uitgenodigd, of die door een Samenwerkingspartner zijn uitgenodigd.

(h)    Health-Thing: de organisatie die het Health-Thing platform aanbiedt, te weten Health-Thing Movement B.V..

(i)    Individuele Gebruiker: gebruikers die op eigen initiatief een account aanmaken op het Platform.

(j)    Inzichten: voortkomend uit analyses van Gebruikers’ data vormt Health-Thing inzichten voor meer inzicht in de data.

(k)    Platform: het sociaal leerplatform en alle daaraan gerelateerde diensten die nu bestaan en mogelijk in de toekomst zullen bestaan.

(l)    Samenwerkingspartner: een (potentiële) opdrachtgever of een organisatie zoals een werkgever, een zorginstelling, een onderwijsinstelling of onderzoekersorganisatie die diensten van Health-Thing afneemt of af wil nemen.

(m)  Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Health-Thing Movement B.V..

(n)   Wachtwoord: beschermingscode gebruikt door Gebruiker om het Account te gebruiken en de toegang tot het Account te beveiligen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform door Gebruiker.
2.2
Door het gebruik van het Platform stemt de Gebruiker stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Bij het aanmaken van een Account gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.
2.4 Indien het Platform gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. Health-Thing is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden.

3. Toegestaan gebruik van het platform

3.1 Het Platform wordt uitsluitend beschikbaar gesteld als webbased applicatie.

3.2 Health-Thing verleent de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepelijke licentie om gebruik te maken van het Platform.

3.3 Het toegestane gebruik is beperkt tot gebruik ten behoeve van jezelf. Het is Gebruikers bij gebruik van het Platform niet toegestaan om:

(a) inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Health-Thing (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Platform buiten het toegestane gebruik zoals omschreven in artikel 3 van de Voorwaarden);

(b) het gebruik voor andere Gebruikers te verhinderen;

(c) spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie te verspreiden op het Platform;

(d) de beveiliging van het Platform te ontwijken of hinderen;

(e) het Platform op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar stellen;

(f) het Platform te onderwerpen aan reverse engineering; en/of

(g) het Platform op een wijze te gebruiken die nadelig kan zijn voor Health-Thing.

4. Betaling

4.1 Individuele Gebruikers die gebruikmaken van het Platform zonder uitgenodigd te zijn door een Samenwerkingspartner wordt het gebruik van het Platform kosteloos ter beschikking gesteld. Health-Thing is bevoegd op een ander moment een betalingsmodel door te voeren. Health-Thing communiceert dit tijdig aan Individuele Gebruikers.

4.2 Groepsgebruikers betalen niet omdat zij zich hebben geregistreerd via een Samenwerkingspartner van Health-Thing (die de betaling namens de Groepsgebruiker op zich heeft genomen) of zijn uitgenodigd door Health-Thing.

5. Beëindiging van het gebruiksrecht

5.1 Groepsgebruikers krijgen na activatie van hun Account het recht om gebruik te maken van het Platform zo lang de Groepsgebruiker werkzaam is bij of verbonden is aan de Samenwerkingspartner en de overeenkomst met de Samenwerkingspartner geldig is.

5.2 Indien de Groepsgebruiker niet langer werkzaam is bij en/of verbonden is aan een Samenwerkingspartner verkrijgt de betreffende Gebruiker een gratis Gebruiksrecht van 2 jaar als Individuele Gebruiker.

5.3 De Gebruiker kan op ieder moment het gebruik van het Platform beëindigen. Ook kan de Gebruiker het Account verwijderen en een verzoek indienen voor verwijdering van alle onderliggende data.

5.4 Health-Thing heeft het recht tot beëindiging van het Gebruiksrecht. Hier informeren wij de Gebruiker persoonlijk over. Beëindiging van het Gebruiksrecht door Health-Thing is toegestaan bij:

(a) Overtreding van artikel 3.3;

(b) Overtreding van artikel 4.1;

(c) Overtreding van artikel 7.1;

(d) Beëindiging van overeenkomst met een Samenwerkingspartner.

5.5 Bij beëindiging van het Gebruiksrecht behoudt Health-Thing het recht tot gebruik van de data voor analyse doeleinde en publicatie van de daaruit voortvloeiende inzichten. Bij het verwijderen van het Account verwijdert Health-Thing de contactgegevens behorende bij het Account. De onderliggende data gegenereerd door het gebruik van het Platform behorende bij het Account verwijdert Health-Thing in beginsel niet bij beëindiging en of verwijdering van het Account, tenzij expliciet verzocht.  Bij verwijdering van het Account ontkoppelt Health-Thing de onderliggende data van de Gebruikersnaam zodat de onderliggende data niet meer te herleiden is naar de Gebruikersnaam en het Account.

6. Account

6.1 Het aanmaken van een Account is verplicht om gebruik te kunnen maken van het Platform.

6.2 Health-Thing kan een controle uitvoeren op de identiteit van de Gebruiker.

6.3 Samenwerkingspartners delen contactgegevens van Groepsgebruikers die mogelijk een Account aanmaken bij Health-Thing. Health-Thing gebruikt deze gegevens voor het verificatieproces zoals in artikel 6.4 omschreven.

6.4 Bij het aanmaken van een Account door een Groepsgebruiker verifieert Health-Thing de contactgegevens eerst met de gegevens vanuit de Samenwerkingspartner en daarna met de Groepsgebruiker waarna het Account wordt geactiveerd op een daarvoor passend moment voor Health-Thing en de gerelateerde onboarding cyclus gesteld door Health-Thing. Het kan daarmee voorkomen dat de Groepsgebruiker voor een periode moet wachten voordat deze als actief Groepsgebruiker aan de slag kan op het Platform. Health-Thing communiceert hier duidelijk over met de Groepsgebruiker.

6.5 Bij het aanmaken van een Account door een Individuele Gebruiker verifieert Health-Thing de contactgegevens met de Individuele Gebruiker waarna het Account wordt geactiveerd op een daarvoor passend moment voor Health-Thing en de gerelateerde onboarding cyclus gesteld door Health-Thing. Het kan daarmee voorkomen dat de Individuele Gebruiker voor een periode moet wachten voordat deze als actieve Individuele Gebruiker aan de slag kan op het Platform. Health-Thing communiceert hier duidelijk over met de Individuele Gebruiker.

6.6 De Gebruiker verstrekt bij het aanmaken van een Account correcte, actuele en volledige informatie en actualiseert deze informatie onmiddellijk bij wijzigingen.

6.7 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig Wachtwoord, in acht nemende dat een lang Wachtwoord en een Wachtwoord dat niet reeds gebruikt is voor andere diensten veiliger is.

6.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Account, de Gebruikersnaam en/of het Wachtwoord te exploiteren en/of in gebruik te geven aan derden.

6.9 Health-Thing heeft te allen tijde het recht het Account tijdelijk of permanent te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden.


7. Het plaatsen van content

7.1 Op het Platform gelden voor alle Gebruikers bepaalde gedragsregels bij het plaatsen van content (waaronder reacties, berichten en tips voor andere Gebruikers), zoals:

(a) ben constructief naar elkaar – we zoeken samen naar oplossingen;

(b) wees beleefd;

(c) discrimineer en kwets niet;

(d) zet niet aan tot haat of geweld;

(e) plaats geen reclame uitingen;

(f) plaats geen persoonsgegevens van derden;

(g) plaats geen tips of inzichten die bij opvolging door Gebruikers leiden tot ziekte en/of dood;

(h) plaats geen berichten met informatie die herleidbaar zijn naar personen of organisaties;

(i) maak geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; en/of

(j) plaats geen links naar onrechtmatige publicaties (zoals software en muziek);

7.2 Health-Thing sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door een Gebruiker of derden geplaatste content uit.

7.3 De Gebruiker vrijwaart Health-Thing voor aanspraken van andere Gebruikers en derden die verband houden met door een Gebruiker geplaatste content, waaronder voor alle daarmee samenhangende schade, boetes en kosten.

7.4 Health-Thing behoudt zich het recht voor om door de Gebruiker geplaatste content te schrappen, deze te verwijderen dan wel te weigeren op het Platform.

8. Het delen van content met andere sociale netwerken

8.1 Health-Thing deelt inzichten van Health-Thing op sociale netwerken. Dit zijn altijd geaggregeerde inzichten en nooit persoonlijk herleidbaar.

8.2 Bij expliciete goedkeuring van de Expert deelt Health-Thing ook inzichten van de Expert op sociale netwerken.

8.3 Data over het gebruik van het Platform en gedeelde data door een Gebruiker op het Platform deelt Health-Thing nooit op sociale netwerken.

9. Anonimiteit

9.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aanmaken van een niet herleidbare Gebruikersnaam. Tenzij de Gebruiker graag herkend wil worden en daarmee anonimiteit op het Platform verliest.

9.2 Het is op ieder moment mogelijk om de Gebruikersnaam te wijzigen. De Gebruiker maakt hierin zelf de weloverwogen afweging voordat de Gebruiker deze beslissing neemt.

10. Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Toelichting op de verwerking van jouw data is uitgebreid en in begrijpelijke taal uitgelegd in de Privacy Statement.

10.2 Health-Thing maakt gebruik van cookies. Toelichting over het gebruik van cookies is opgenomen in: [Zie de Cookie verklaring in de volgende link].

11. Gebruik van informatie voor analyses

11.1 Health-Thing het recht heeft om data op het Platform (waaronder data geplaatst door Gebruikers) vrijelijk te gebruiken, waaronder voor (wetenschappelijke) analyses en om deze analyses en daaruit voortvloeiende inzichten te delen en te publiceren.

11.2 Analyses en publicaties bevatten geen informatie die herleidbaar zijn naar individuele Gebruikers.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Health-Thing (of aan Health-Thing verbonden entiteiten) is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en data die bestaat in het kader van het Platform en daaraan gerelateerde diensten, waaronder de auteursrechten op de software en de vormgeving, merkenrechten, knowhow en bedrijfsgeheimen verband houdend met het Platform.

12.2 Het is niet toegestaan het Platform en de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het gebruik van het Platform zoals omschreven in artikel 3 van de Voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 We garanderen niet dat het Platform foutloos en zonder onderbrekingen beschikbaar is.

13.2 We garanderen niet dat de informatie op het Platform volledig, juist en actueel is.

13.3 De informatie op het Platform kan te allen tijde gewijzigd worden zonder kennisgeving daarvan.

13.4 Health-Thing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Platform door de Gebruiker en/of schade verband houdend met de inzichten die Health-Thing deelt.

13.5 Gebruik van het Platform en de Inzichten is geheel op eigen risico.

13.6 De inhoud van het Platform zoals tekst, tips, inzichten grafieken, afbeeldingen en ander materiaal op het Platform is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en ter inspiratie voor hetgeen anderen heeft geholpen voor een betere gezondheid. De inhoud is niet bedoeld als advies, vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.


14. Onderhoud en wijzigingen aan het platform

14.1 Health-Thing heeft de mogelijkheid om updates uit te brengen, onderhoud uit te voeren en functionaliteiten toe te voegen of te wijzigen aan het Platform.

14.2 Health-Thing heeft het recht om informatie binnen het Platform te wijzigen en/of te verwijderen.

14.3 Health Thing heeft het recht om te allen tijde toegang tot het Platform te weigeren ten behoeve van onderhoud en aanpassingen.

14.4 Health-Thing heeft het recht om tijdelijk het Platform en gerelateerde diensten niet beschikbaar te maken tijdens onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen en bij beveiligingsrisico’s en/of incidenten. We doen dit zoveel mogelijk op momenten dat Gebruikers hier geen hinder van ondervinden. Indien het geplande activiteiten betreft informeren we de Gebruikers 24 uur op voorhand.

15. Minderjarige gebruikers

15.1 Toestemming is nodig van ouders of wettelijke vertegenwoordigers voor gebruik van het Platform indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar.

16. Herroepingsrecht

16.1 Het herroepingsrecht is van toepassing voor Individuele Gebruikers. De Individuele Gebruiker kan de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het Platform en betaling hiervan gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het verzoek tot restitutie van het reeds betaalde licentiebedrag kan verstuurd worden naar support@health-thing.com.

17. Feedback en klachten

17.1 De Gebruiker kan binnen het Platform op meerdere plekken het feedbackformulier invullen en indienen. Wij pakken dit met zorg, adequaat op. Ook kan de Gebruiker een verzoek of klacht sturen naar support@health-thing. Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 76 850 2180.

18. Overige bepalingen

18.1 Op deze Voorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het Platform samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

18.3 Health-Thing behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via het Platform of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. Health-Thing maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van het Platform te tonen. Bij continuering van het gebruik van het Platform wordt de Gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde Voorwaarden.

1ftp_BusinessMember_Horizontal_Black
HT Logo 2020_lang_150ppi

© Health-Thing Movement | hello@health-thing.com | Health-Thing® Een beschermd merk | Gebruikersvoorwaarden | Privacy Statement | Cookie declaration

Contact